Za zdrave živali vse življenje.

Zgodovina Veterinarske ambulante Idrija

Letos mineva dobrih šestdeset let od ustanovitve Veterinarske ambulante v Idriji.                                

Občinski ljudski odbor Idrija je dne 25.2.1958 na osnovi temeljne uredbe o finančno samostojnih zavodih ter v zvezi s Statutom občine Idrija in odlokom o ureditvi veterinarske službe na območju občine Idrija na seji občinskega zbora izdal Odločbo o ustanovitvi veterinarske ambulante v Idriji. Ustanovljena je bila veterinarska ambulanta v Idriji kot finančno samostojen zavod in posluje pod imenom Veterinarska ambulanta Idrija. V odločbi so našteta naslednja delovna področja zavoda:            

1. zatiranje kužnih, parazitarnih in vzrejnih bolezni živali, preiskava vzrokov, organizacija zatiranja in zdravljenje;  

2. zdravljenje obolelih živali in veterinarske intervencije v ambulanti pomožnih postajah in na domu;    

3. veterinarska kontrola prometa in proizvodnje živil živalskega porekla;  

4. dela za dvig živinoreje in izboljšanje zoohigienskih razmer;

5. umetno osemenjevanje krav in

6. skrb za veterinarsko propagando in prosveto na področju Občinskega ljudskega odbora Idrija.  

V nadaljevanju je zapisano, da Zavod gospodari s premoženjem, ki mu ga bo dal v upravo Občinski ljudski odbor Idrija. Za uspešno opravljanje navedenih nalog ima veterinarska ambulanta svoj prostor, inštrumentarij, potrebna zdravila in opremo. Za opravljanje veterinarske terenske službe pa ima motorno vozilo. Z Odredbo je bilo tudi sklenjeno, da se bo prirodno pripuščanje krav s 1. majem 1958 ukinilo ter na tem področju uvedlo umetno osemenjevanje govedi. Svoj prvi ambulantni prostor je imela veterinarska ambulanta Idrija kar v drugem nadstropju občinske stavbe v Idriji, inštrumentarij, potrebna zdravila in opremo pa v nizkem prizidku sedanje predelave v Klavnici Idrija. Kasneje so bili premeščeni v zgornji prostor glavne stavbe klavnice na Partizanski ulici 1 v Idriji. Veterinarska ambulanta Idrija je sredi sedemdesetih let za krajši čas gostovala v zadnjih dveh prostorih skupaj s kmetijsko svetovalno službo v stavbi Kmetijske zadruge Idrija na Vojkovi 2. Velika prostorska stiska je predstavljala nemogoče pogoje za nemoteno delo. Ob dograditvi novega zdravstvenega doma v Idriji se je iz stavbe na Župančičevi ulici 7a vanj preselila higienska postaja, v njej delujoča otroška zobozdravnica pa preko skupnega dvorišča v prostore avstrijskega dela starega zdravstvenega doma. Izpraznjeno stavbo na Župančičevi 7a so pred namenjeno porušitvijo ohranili srčni ljudje s pogumom in vizijo, kar se je pozneje tudi potrdilo. V izpraznjeno stavbo se je vselila Veterinarska ambulanta Idrija, ki je lahko v številčnejših prostorih začela končno normalno delovati. Tudi to ji je ob takratni organiziranosti veterinarske službe, ko je bila pooblaščena veterinarska inšpekcija kot oddelek za higieno živil še skupaj z Veterinarsko ambulanto Idrija omogočalo pregled zakola klavnih živali in živil živalskega izvora v klavnici v Idriji. Ob takratnih tendencah ukinjanja lokalnih klavnic ni bilo potrebe, da bi veterinarji prihajali opravljat te preglede od drugod. Bila je omogočena ohranitev številnih delovnih mest vezanih na klavnico in ne nazadnje so tudi kmetje iz idrijskih in cerkljanskih kmetij lahko z veliko manjšimi stroški oddajali svoje ekonomske živali v zakol v lokalno klavnico v Idriji. Z rešitvijo prostorske stiske pa težave terenskega dela še vedno ostajajo, kar sem občutil tudi sam, ko sem iz rodnega Maribora iz sorazmerno lažjega terena v najhujši zimi januarja 1985 prišel kot mlad veterinar delat v Idrijo.                                                                                              

Organizacijsko je Veterinarska ambulanta Idrija kot finančno samostojen zavod prišla z letom 1974 pod okrilje Kmetijsko-veterinarskega zavoda Nova Gorica. Veterinarska ambulanta Idrija se z s koncem leta 1992 izloči iz javnega zavoda Kmetijsko-veterinarski zavod Nova Gorica. Skupščina občine Idrija ustanovi s 1.1.1993 javni zavod Veterinarska ambulanta Idrija, ki je pooblaščen za izvajanje zdravstvenega varstva živali na območju občine Idrija. Ime zavoda se glasi: Veterinarska ambulanta Idrija s sedežem v ulici O. Župančiča 7a, Idrija. Leta 1998 se zavod lastninsko preoblikuje v zasebno veterinarsko ambulanto, tj. Veterinarsko ambulanto Idrija d.o.o., kjer v istih prostorih nadaljujemo svoje poslanstvo.

Viri:

-       - Idrijski razgledi, III. leto, 15.avgusta 1958, štev. 2.

-  Uradni list RS, št.8/1993 z dne 12.2.1993; Arhiv KVZ Nova Gorica, Arhiv Veterinarske ambulante Idrija d.o.o.;

- Osebne informacije

Zapisal: mag. Matjaž Verdnik, direktor